Anunț de informare și selecție a Grupului Țintă ProGeneRare - Curs Zalău

ProGeneRare

Anunț de informare și selecție a Grupului Țintă

Prezentul anunț marchează demararea etapei de înscriere a grupului țintă, pentru proiectul ,,Îmbunătățirea competențelor PROfesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE - ProGeneRare”, Contract: POCU/91/4/8/108073. Pentru ca fiecare potențial participant să beneficieze de atenție și informare corespunzătoare, procesul de recrutare se va realiza etapizat, cu aproximativ 2 luni înaintea demarării cursurilor dintr-o anumită regiune. Prezentul anunț face referire la participanții care doresc să se înscrie la cursurile ce se vor organiza în Zalău, în luna martie 2019.

GRUPUL ȚINTĂ ELIGIBIL:

Grupul țintă al proiectului va fi constituit din persoane implicate în furnizarea de servicii medicale și totodată în implementarea programelor prioritare de sănătate, angajați în instituții publice care oferă servicii medicale/de sănătate publică, precum și medici în cabinete individuale de medicină de familie aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate, în contextul proiectului care vizează domeniul bolilor rare și al geneticii medicale. Mai exact se vor selecta 1000 de persoane în grupul țintă (vom face eforturi să păstrăm echilibrul de gen), din care 860 medici și 140 asistenți medicali. Vor fi vizate diverse categorii de personal medical implicat în realizarea actului medical (medici primari/specialiști/rezidenți și asistenți medicali) din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor rare (Genetică Medicală, Obstetrică-Ginecologie, Neonatologie, Pediatrie, Chirurgie Pediatrică, Neurologie, Neurologie Pediatrică, Endocrinologie, Psihiatrie Pediatrică, Cardiologie, Oftalmologie, ORL, Oncologie Medicală, Medicină de laborator, Medicină Internă, Radiologie-Imagistică Medicală, Medicină de Familie, Anestezie și Terapie Intensivă, Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie).

De asemenea, 900 de medici și asistenti vor fi recrutați din cele 7 regiuni mai putin dezvoltate (iar 100 de medici și asistenti vor fi recrutați din regiunea București Ilfov).

CRITERII SELECȚIE GRUP ȚINTĂ: conform Metodologiei atașate (METODOLOGIE DE INFORMARE, RECRUTARE, SELECȚIE, GESTIONARE, MONITORIZARE A GRUPULUI ȚINTĂ)

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE:

Dosarul de candidatură pentru grupul țintă va cuprinde următoarele documente:

 • Buletin/Carte de identitate valabilă – copie semnată conform cu originalul;
 • Certificat de naștere, copie conform cu originalul;
 • Certificat de căsătorie (doar în cazul persoanelor care și-au schimbat numele, față de numele înscris pe diploma de studii), copie semnată conform cu originalul;
 • Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România (din care să reiasă codul CUIM) - copie semnată conform cu originalul (doar în cazul medicilor);
 • Adeverință de la locul de muncă (se specifică unitatea medicală, din care să reiasă inclusiv locul unde se află instituția publică de sănătate cu care are un contract pe perioadă determinată/nedeterminată) – original/ sau copie a contractului de furnizare servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate (în cazul medicilor de familie), adnotată conform cu originalul și semnată de către participant;
 • Diplomă de studii (ultima diplomă obținută în sistemul de învățământ) – copie semnată conform cu originalul;
 • Opisul documentelor din Dosarul de candidatură (Anexa 1);
 • Curriculum Vitae în format Europass (Anexa nr. 2), original – sau CV-ul în format Europass în limba română (semnat pe ultima pagină);
 • Formularul de înregistrare în grupul țintă (Anexa nr.3)-original;
 • Chestionar de selecție (Anexa 4)-original;
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor, care include și o notă de informare (Anexa 5)-original;
 • Declarație de evitare dublă finanțare (Anexa 6)-original.

MODALITATE COMPLETARE ȘI TRANSMITERE DOSAR:

Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate și va semna fiecare anexă cu albastru. Documentele anexate în copie vor fi adnotate conform cu originalul și vor fi semnate de către candidat. Dosarul într-un exemplar original va fi depus pe bază de semnătură la locațiile menționate în Anunțul de Selecție al Grupului Țintă sau se va transmite prin curier. În situația în care participantul nu poate depune personal/prin curier dosarul, din motive obiective, îl va transmite scanat în format electronic, la adresa de e-mail office@apwromania.ro.  În cazul în care participantul și-a transmis dosarul de înscriere doar în format electronic, va transmite și un exemplar original – după ce va fi anunțat că a fost selectat (până la începerea cursului).

UNDE SE DEPUNE DOSARUL:

 • Centrul de Boli Rare NoRo, Zalău, str. 22 Decembrie 1989, nr. 9, jud Sălaj, România, (Partener Proiect – Asociația Prader Willi din România).
 • Persoane de contact: Experți recrutare, selecție, administrare grup țintă: Zsuzsa Almasi, Alexandra Dan
 • Informații suplimentare la adresa de e-mail: office@apwromania.ro sau la numerul de telefon: 0730-131555.

Termenul limită de depunere a dosarelor se prelungește până la 15 iunie 2019, iar cursurile vor avea loc perioada 28-30 iunie și 6-7 iulie 2019.

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR DE ÎNSCRIERE PENTRU CURSURILE ORGANIZATE LA ZALĂU SE PRELUNGEȘTE PÂNĂ LA DATA DE 15 MARTIE 2019. 

TERMENUL DE ANUNȚ REZULTATE SELECȚIE PARTICIPANȚI SE PRELUNGEȘTE PÂNĂ LA 22 MARTIE 2019.

PERIOADA ORGANIZĂRII CURSURILOR DIN ZALĂU: 5-7 APRILIE SI 13-14 APRILIE 2019.

 

Întocmit de:                                                                                                       Avizat de:

Experți recrutare, selecție, administrare grup țintă:                                              Manager de proiect

Zsuzsa Almási,                                                                                                  Ioana Mihai

Alexandra Dan

Cursurile vor fi creditate cu punte EMC de CMR (30 credite)și de OAMMR (30 credite).