Cursuri de formare în domeniul boli rare și genetică

ProGeneRare
 
 
Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova ( Centrul Regional de Genetică Medicală Dolj) în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova și Asociația Prader Willi din România, organizează cursuri de formare profesională în domeniul geneticii medicale și bolilor rare (creditate cu puncte EMC) în cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea competențelor PROfesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE -ProGeneRare”.
Cursul cuprinde cinci module: Genetică Medicală, Screening și diagnostic prenatal în bolile rare, Dismorfologie Clinică, Diagnostic multidisciplinar în bolile rare, Genetică Moleculară şi Medicină de laborator.
La curs SE POT ÎNSCRIE:
 • medici primari/specialiști/rezidenți și asistenți medicali care lucrează în instituții medicale publice (în instituţii publice care oferă servicii medicale/ de sănătate publică) în domeniile Genetică Medicală, Obstetrică-Ginecologie, Neonatologie, Pediatrie, Chirurgie Pediatrică, Neurologie, Neurologie Pediatrică, Endocrinologie, Psihiatrie Pediatrică, Cardiologie, Oftalmologie, ORL, Oncologie Medicală, Medicină de laborator, Medicină Internă, Radiologie-Imagistică Medicală, Medicină de Familie, Anestezie și Terapie Intensivă, Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie și
 • medici de familie care lucrează în cabinete individuale care au contract cu Casa de asigurări de sănătate.
Cursurile la care vă puteți înscrie prin intermediul Asociației Prader Willi din România vor fi organizate în următoarele localități (fiecare participant se poate înscrie la cursul din regiunea de dezvoltare în care lucrează):
 • Cluj-Napoca
 • Oradea
 • Timișoara
 • Iași
Depunerea dosarului de înscriere:
Dosarul conținând documentele necesare trebuie trimis, până la data de 15 aprilie 2020, la sediul Centrului NoRo: Zalău, Sălaj, str. 22 Decembrie 1989, nr. 9 sau scanate prin e-mail la office@apwromania.ro (caz în care, dacă persoana este selectată să participe, va trebui să depună documentele originale înainte de începerea cursului).
Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați pe office@apwromania.ro folosind în subiectul e-mailului sintagma ”Cursuri Progenerare”.
 
DOCUMENTE NECESARE pentru înscrierea la curs:
 • Buletin/Carte de identitate valabilă – copie semnată conform cu originalul;
 • Certificat de naștere, copie conform cu originalul;
 • Certificat de căsătorie (doar în cazul persoanelor care și-au schimbat numele, față de numele înscris pe diploma de studii), copie semnată conform cu originalul;
 • Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România (din care să reiasă codul CUIM) - copie semnată conform cu originalul (doar în cazul medicilor);
 • Adeverință de la locul de muncă (se specifică unitatea medicală, din care să reiasă inclusiv locul unde se află instituția publică de sănătate cu care are un contract pe perioadă determinată/nedeterminată) – original/ sau copie a contractului de furnizare servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate (în cazul medicilor de familie), adnotată conform cu originalul și semnată de către participant;
 • Diplomă de studii (ultima diplomă obținută în sistemul de învățământ) – copie semnată conform cu originalul;
 • Opisul documentelor din Dosarul de candidatură (Anexa 1);
 • Curriculum Vitae în format Europass (Anexa nr. 2), original – sau CV-ul în format Europass în limba română (semnat pe ultima pagină);
 • Formularul de înregistrare în grupul țintă (Anexa nr.3)-original;
 • Chestionar de selecție (Anexa 4)-original;
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor, care include și o notă de informare (Anexa 5)-original;
 • Declarație de evitare dublă finanțare (Anexa 6)-original.
Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate și va semna fiecare anexă cu albastru. Documentele anexate în copie vor fi adnotate conform cu originalul și vor fi semnate de către candidat. Formularele de înscriere sunt accesibile mai jos.
 
16.03.2020.